Báo cáo tài chính

BCTC Hợp nhất Quý 1 năm 2022 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm!

CBTT BCTC riêng lẻ Quý 1 năm 2022 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm!

Giải trình LNST BCTC Riêng và Hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm!

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2021

Chi tiết trong file đính kèm!

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2021 

Chi tiết trong file đính kèm!

BCTC riêng lẻ đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2021 và lũy kế năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm!

BCTC hợp nhất đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2021 và lũy kế năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm!

CBTT BCTC hợp nhất Quý 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ

Chi tiết trong file đính kèm

Công bố thông tin BCTC riêng lẻ QUÝ 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ

Chi tiết trong file đính kèm

CBTT BCTC Hợp nhất soát xét Bán niên năm 2021 và Giải trình BCTC Hợp nhất soát xét Bán niên năm 2021

Chi tiết trong file đính kèm

Đối tác chiến lược