Báo cáo tài chính

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

Ngày 25/4/2010 công ty SaigonTel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán v/v Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Quý I năm 2010. Trong Báo cáo này có nêu rõ hoạt động của HĐQT, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, các nghị quyết của HĐQT, thay đổi thành viên HĐQT, giao dịch của cổ đông nội  bộ, cổ đông lớn và người liên quan.
 

Ngày 25/4/2010 công ty SaigonTel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán v/v Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Quý I năm 2010. Trong Báo cáo này có nêu rõ hoạt động của HĐQT, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, các nghị quyết của HĐQT, thay đổi thành viên HĐQT, giao dịch của cổ đông nội  bộ, cổ đông lớn và người liên quan.

Đối tác chiến lược