Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021

CBTT BCTC hợp nhất Quý 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ

Viết bởi 

CBTT BCTC hợp nhất Quý 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ

Chi tiết trong file đính kèm

Đối tác chiến lược