Công bố thông tin

CBTT QĐ HĐQT v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ...

CBTT Quyết đinh của HĐQT v/v Giao dịch với người liên quan ...

CBTT QĐ HĐQT về việc Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch vụ Saigontel không còn là công ty con ...

CBTT v/v Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện SAIGONTEL tại TPHCM ...

CBTT Thay đổi ngành nghề và Điều lệ sửa đổi của SAIGONTEL ...

CBTT Biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên SAIGONTEL năm 2022 ...

CBTT QĐ HĐQT điều chỉnh Tờ trình 02 bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 ...

CBTT Quyết định của HĐQT v/v Giao dịch với người liên quan ...

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (cập nhật ngày 6/4) ...

CBTT Quyết định HĐQT thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ...

CBTT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ...

CBTT việc Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn ...

CBTT đính chính BCQT năm 2021 và giải trình nguyên nhân chậm CBTT các QĐ HĐQT về giao dịch các bên l ...

CBTT của SGT về QĐ của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ...

Công bố thông tin QĐ của HĐQT về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ...

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ...

CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 ...

CBTT: QĐ của HĐQT về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và Quy chế kiểm toán nội bộ của SGT ...

CBTT của SGT về QĐ của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ...

CBTT Thông báo của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ...

CBTT Quyết định của HĐQT về các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện h ...

CBTT: SAIGONTEL - TẠM HOÃN CBTT BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2021 ...

CBTT V/v GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN SGT ...

CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 ...

Đối tác chiến lược